Oświadczenie o ochronie danych

Bardzo dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych stanowi szczególnie ważną wartość dla kierownictwa CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG. Korzystanie ze stron internetowych spółki CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, zechce skorzystać z określonych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, może zaistnieć potrzeba przetworzenia danych osobowych. Jeśli przetworzenie danych osobowych jest wymagane, lecz nie istnieje dla takiego przetwarzania żadna podstawa prawna, z zasady prosimy osobę, której dane dotyczą, o wyrażenie stosownej zgody.
Przetwarzanie danych osobowych, np. imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się w zgodzie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz z lokalnymi postanowieniami dotyczącymi ochrony danych, obowiązującymi spółkę CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG. Za pomocą niniejszego Oświadczenia o ochronie danych chcielibyśmy poinformować zainteresowane osoby o sposobie, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto z tego Oświadczenia o ochronie danych osoby, których dane dotyczą, mogą dowiedzieć się o przysługujących im prawach.
Spółka CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG, jako administrator, zastosowała liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej. Ponieważ co do zasady internetowe transfery danych mogą wykazywać luki w zabezpieczeniach, nie jest możliwe zagwarantowanie całkowitej ochrony. Z tego względu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam swoje dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

1. Definicje
Oświadczenie o ochronie danych spółki CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG opiera się na pojęciach użytych w ramach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przez stosowne organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia. Chcemy, by niniejsze Oświadczenie o ochronie danych było czytelne i zrozumiałe zarówno dla zainteresowanych osób, jak również dla naszych klientów i partnerów handlowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy uprzednio wyjaśnić stosowane w nim pojęcia. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych stosujemy między innymi poniższe terminy:

a) dane osobowe
Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Jako osobę możliwą do zidentyfikowania rozumie się osobę fizyczną, którą można w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować, szczególnie za pomocą identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, lub co najmniej jednej cechy szczególnej, która określa fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby.

b) osoba, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c) przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza operację lub szereg operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) profilowanie
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) administrator lub administrator danych
Administrator lub administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

h) podmiot przetwarzający
Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) odbiorca
Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) strona trzecia
Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

k) zgoda
Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora danych
W myśl Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej przepisów dotyczących ochrony danych, a także innych postanowień z zakresu ochrony prywatności administratorem jest:

CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG
Hohenhagener Str. 1-5
42855 Remscheid
Tel.: +49 2191 / 37 18 - 01
E-mail: info@cimco.de
Strona internetowa: www.cimco.de


3. Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych
Inspektorem ochrony danych po stronie administratora danych jest:

Pascal Kurschildgen
CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG
Hohenhagener Str. 1-5
42855 Remscheid
Tel.: +49 2191 / 37 18 - 01
E-mail: datenschutz@cimco.de

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zgłosić się z wszelkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony prywatności bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych.

4. Pliki cookie
Strony internetowe spółki CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są archiwizowane i zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej w systemie komputerowym. Z plików cookie korzystają liczne strony internetowe oraz serwery. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikatowy znacznik identyfikacyjny pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane konkretnej przeglądarce internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym oraz serwerom odróżnienie poszczególnych przeglądarek osób, których dane dotyczą, od pozostałych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Za pomocą unikatowego identyfikatora pliku cookie można rozpoznać i zidentyfikować konkretną przeglądarkę internetową.
Dzięki wykorzystywaniu plików cookie spółka CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG może oferować użytkownikom niniejszej strony internetowej wygodniejsze korzystanie z usług, które w innym wypadku nie byłoby możliwe.
Za pomocą plików cookie optymalizowane są informacje i oferty na naszej stronie internetowej – z myślą o użytkowniku. Pliki cookie umożliwiają nam, jak wspomniano wcześniej, rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem takiego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi na przykład podawać swoich danych dostępu przy każdej wizycie na tej stronie internetowej, ponieważ są one pobierane ze strony internetowej oraz z pliku cookie zarchiwizowanego w systemie komputerowym użytkownika. Kolejnym przykładem jest plik cookie koszyka zakupowego w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient włożył do wirtualnego koszyka zakupowego, za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić stosowanie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiednich ustawień używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób na stałe wycofać zgodę na korzystanie z plików cookie. Ponadto pliki cookie, z których korzystano wcześniej, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego stosownego programu. Jest to możliwe we wszystkich powszechnie stosowanych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, deaktywuje opcję korzystania z plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, w pewnych okolicznościach nie będzie możliwe korzystanie z niektórych funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

5. Zapisywanie ogólnych danych i informacji
Strona internetowa spółki CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG zapisuje szereg ogólnych danych i informacji w ramach każdego wyświetlenia jej przez osobę, której dane dotyczą, lub przez zautomatyzowany system. Takie ogólne dane i informacje są zachowywane w plikach dziennika serwera. Zapisywane mogą być: (1) używane typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp dostaje się na naszą stronę internetową (tzw. strona odsyłająca), (4) podstrony, do których kierowany jest system uzyskujący dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina uzyskania dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do ochrony przed atakami na nasze systemy informatyczno-techniczne.
W przypadku wykorzystywania takich ogólnych danych i informacji spółka CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są nam potrzebne, aby (1) w sposób prawidłowy dostarczać treści na naszej stronie internetowej, (2) optymalizować treści oraz reklamy na naszej stronie internetowej, (3) zapewniać stałe funkcjonowanie naszych systemów informatyczno-technicznych oraz naszej strony internetowej, a także (4) aby móc przedstawić organom ścigania wymagane informacje w razie cyberataku. Owe anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem analizowane przez spółkę CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG z jednej strony dla celów statystycznych, a z drugiej strony w celu ulepszenia ochrony i zwiększenia bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby możliwe było zapewnianie optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera oraz dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane oddzielnie.

6. Subskrypcja naszego newslettera
Na stronie internetowej spółki CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera naszego przedsiębiorstwa. To, jakie dane osobowe zostaną przekazane administratorowi podczas zapisywania się do newslettera, wynika z zastosowanej do tego celu maski wprowadzania.
Spółka CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG regularnie informuje swoich klientów i partnerów handlowych o ofercie przedsiębiorstwa za pośrednictwem newslettera. Osoba, której dane dotyczą, zasadniczo może otrzymywać newsletter naszego przedsiębiorstwa tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail oraz gdy (2) osoba, której dane dotyczą, zasubskrybowała newsletter. Na adres e-mail podany w celu zapisania się do newslettera przez osobę, której dane dotyczą, ze względów prawnych wysyłany jest e-mail potwierdzający (w myśl zasady podwójnej zgody). Owy e-mail potwierdzający ma na celu zweryfikowanie, czy posiadacz adresu e-mail – jako osoba, której dane dotyczą – autoryzował subskrypcję newslettera.
Podczas zapisywania się do newslettera zachowujemy ponadto nadawany przez dostawcę usług internetowych adres IP systemu komputerowego używanego w momencie dokonania subskrypcji przez osobę, której dane dotyczą, jak również datę i godzinę dokonania subskrypcji. Gromadzenie tych danych jest wymagane, aby możliwe było wykrycie późniejszego potencjalnego nadużycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i służy do zapewnienia ochrony prawnej administratora.
Dane osobowe zebrane podczas dokonywania subskrypcji są wykorzystywane wyłącznie do przesyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogą otrzymywać informacje drogą e-mailową, o ile jest to konieczne do świadczenia usługi przesyłania newslettera lub związanej z nią rejestracji, o przypadkach zmian dotyczących oferowania newslettera lub zmian warunków technicznych. Dane osobowe gromadzone w ramach świadczenia usługi przesyłania newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, jakiej udzieliła nam osoba, której dane dotyczą, na potrzeby otrzymywania newslettera, może zostać w każdej chwili wycofana. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link do wycofania zgody. Ponadto z newslettera można wypisać się w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub informując go o tym w inny sposób.

7. Śledzenie elementów newslettera
Newslettery spółki CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG zawierają tzw. piksele liczące. Piksel liczący to miniaturowa grafika wbudowana w wiadomości e-mail tego typu, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrację plików dziennika oraz ich analizę. Dzięki temu możliwe jest dokonywanie statystycznej oceny sukcesu lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Za pomocą takiego wbudowanego piksela liczącego spółka CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG może ustalić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz które linki umieszczone w wiadomości e-mail zostały przez tę osobę użyte.
Dane osobowe gromadzone w oparciu o wbudowane w newsletter piksele liczące są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji procesu wysyłania newsletterów oraz lepszego dopasowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Takie dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, w każdej chwili mogą skorzystać z prawa do wycofania odnośnej, wyrażonej oddzielnie zgody (udzielonej w myśl zasady podwójnej zgody). Po wycofaniu zgody dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. Rezygnację z otrzymywania newslettera spółka CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG rozumie jako wycofanie zgody.

8. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej
Strona internetowa spółki CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG zawiera, w myśl przepisów prawa, dane, które umożliwiają szybkie nawiązanie kontaktu z naszym przedsiębiorstwem drogą elektroniczną, jak również formy bezpośredniej komunikacji, które obejmują także ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, nawiąże kontakt z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe, przekazane administratorowi dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, zostaną zapisane w celu rozpatrzenia sprawy lub nawiązania kontaktu z tą osobą. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych
Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim dane te są przechowywane, bądź przez okres przewidziany przez stosowne organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia lub inne organy ustawodawcze, którym podlega administrator.
Jeśli cel przechowywania danych traci ważność lub upływa termin przechowywania danych przewidziany przez stosowne organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia lub inne właściwe organy ustawodawcze, dane osobowe są rutynowo i zgodnie z prawem blokowane lub usuwane.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą
a) Prawo do potwierdzenia
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo – przyznane przez stosowne organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia – żądać od administratorów uzyskania potwierdzenia na temat tego, czy przetwarzają odnośne dane osobowe. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z owego prawa do potwierdzenia, może w tym celu zwrócić się w dowolnym momencie do pracownika danego administratora.

b) Prawo do informacji
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo – przyznane przez stosowne organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia – w dowolnym momencie uzyskać od administratora bezpłatną informację dotyczącą danych osobowych przechowywanych na jej temat oraz otrzymać kopię takiej informacji. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo – przyznane przez stosowne organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia – do uzyskania następujących informacji:
· cele przetwarzania;
· kategorie przetwarzanych danych osobowych;
·odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym udostępniono lub udostępnia się dane osobowe, szczególnie odbiorcy w krajach trzecich lub międzynarodowe organizacje;
· jeśli to możliwe, zaplanowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli to nie jest możliwe, kryteria ustalania takiego okresu;
· informacja o istniejącym prawie do sprostowania lub usunięcia odnośnych danych osobowych bądź do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawie do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
· informacja o istniejącym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
· jeśli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
· informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
· ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji na temat tego, czy jej dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli miało to miejsce, osoba, której dane dotyczą, ma również prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z owego prawa do informacji, może w tym celu zwrócić się w dowolnym momencie do inspektora ochrony danych danego administratora.

c) Prawo do sprostowania danych
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo – przyznane przez stosowne organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia – żądać niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z owego prawa do sprostowania danych, może w tym celu zwrócić się w dowolnym momencie do pracownika danego administratora.

d) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo – przyznane przez stosowne organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia – żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności oraz jeśli przetwarzanie nie jest niezbędne:
· Dane osobowe zostały zebrane lub były w inny sposób przetwarzane w celach, do których nie są już potrzebne.
· Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
· Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.
· Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
· Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
· Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli zachodzi jedna z powyższych okoliczności, a osoba, której dane dotyczą, życzy sobie usunięcia danych osobowych przechowywanych przez spółkę CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG, może w tym celu zwrócić się w dowolnym momencie do pracownika danego administratora. Pracownik spółki CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG zadba o to, by żądanie usunięcia danych zostało spełnione niezwłocznie.

Jeżeli spółka CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG upubliczniła dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek, jako administrator, usunąć te dane osobowe, to spółka CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmie rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, jeżeli przetwarzanie nie jest niezbędne. Pracownik spółki CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG podejmie w poszczególnych przypadkach konieczne działania.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo – przyznane przez stosowne organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia – żądać od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
· Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
· Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
· Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
· Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli miał miejsce jeden z powyższych przypadków, a osoba, której dane dotyczą, żąda ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez spółkę CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG, może w tym celu zwrócić się w dowolnym momencie do pracownika danego administratora. Pracownik spółki CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG zadba o to, by nastąpiło ograniczenie przetwarzania danych.

f) Prawo do przenoszenia danych
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo – przyznane przez stosowne organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi. Ponadto ma ona prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile nie jest ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Ponadto, wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe oraz o ile nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych.
Aby skorzystać ze swojego prawa do przeniesienia danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zwrócić się do inspektora ochrony danych spółki CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG.

g) Prawo do sprzeciwu
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo – przyznane przez stosowne organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia – wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Ma to zastosowanie także do opartego na tych przepisach profilowania.

Spółka CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG nie może kontynuować przetwarzania danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że wykaże ona istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli spółka CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Ma to również zastosowanie do profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego przez spółkę CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG, spółka CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG nie będzie kontynuować przetwarzania danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, przechowywanych przez spółkę CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG w celach prowadzenia badań naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać ze swojego prawa do wniesienia sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się bezpośrednio do inspektora ochrony danych spółki CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG lub, ewentualnie, do dowolnego pracownika. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może ponadto wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo – przyznane przez stosowne organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia – by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile taka decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, spółka CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG wdroży właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji, może w tym celu zwrócić się w dowolnym momencie do pracownika danego administratora.
i) Prawo do wycofania zgody w kwestii ochrony danych
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo – przyznane przez stosowne organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia – w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w tym celu zwrócić się w dowolnym momencie do pracownika danego administratora.

11. Ochrona danych w ramach rekrutacji i podczas procesu rekrutacyjnego
Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie może odbywać się również w sposób elektroniczny. Ma to miejsce szczególnie w sytuacjach, gdy kandydat przesyła administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne w sposób elektroniczny, na przykład drogą e-mailową lub za pośrednictwem znajdującego się na stronie internetowej formularza. Jeśli administrator zawrze z kandydatem umowę o zatrudnieniu, przekazane przez niego dane zostaną zapisane z uwzględnieniem przepisów prawa w celu realizacji stosunku pracy. Jeśli pomiędzy administratorem i kandydatem nie zostanie zawarta umowa o zatrudnieniu, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po dwóch miesiącach od otrzymania odmowy, o ile takiemu usunięciu nie staną na przeszkodzie żadne inne prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora. Inny prawnie uzasadniony interes stanowi w tym sensie na przykład obowiązek przedstawienia dowodu w postępowaniu zgodnie z ogólną ustawą o równym traktowaniu (niem. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG).

12. Postanowienia dotyczące ochrony danych w przypadku korzystania z usługi Google Analytics (z funkcją anonimizacji)
Administrator dokonał na tej stronie internetowej integracji z komponentem Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to narzędzie do analizy witryn internetowych. Analiza witryny internetowej obejmuje zbieranie, zestawianie i ocenianie danych dotyczących zachowań użytkowników stron internetowych.
Narzędzie do analizy witryn internetowych zapisuje m.in. dane na temat tego, z której strony internetowej osoba, której dane dotyczą, przeszła na daną stronę internetową (tzw. strona odsyłająca), do których podstron strony internetowej uzyskano dostęp lub jak często i jak długo przeglądano poszczególne podstrony. Analiza witryny internetowej służy przede wszystkim do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści kampanii reklamowej w Internecie.
Jednostką operacyjną komponentu Google Analytics jest Google Inc., z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Na potrzeby analizy witryny internetowej za pomocą Google Analytics administrator używa dodatku „_gat._anonymizeIp”. Dzięki użyciu tego dodatku adres IP łącza internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google w przypadku uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z terenu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa będącego sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Celem używania komponentu Google Analytics jest analiza ruchu użytkowników na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do analizy sposobów korzystania z naszej strony internetowej, aby sporządzać dla naszego przedsiębiorstwa raporty online na temat aktywności na naszych stronach internetowych oraz aby oferować nam inne powiązane usługi dotyczące korzystania z naszej strony internetowej.
Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatyczno-technicznym osoby, której dane dotyczą. To, czym są pliki cookie, wyjaśniono już wcześniej. Stosowanie plików cookie umożliwia Google analizę korzystania z naszej strony internetowej. Po każdym wyświetleniu dowolnej ze stron niniejszej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa systemu informatyczno-technicznego osoby, której dane dotyczą, automatycznie zainicjuje za pomocą danego komponentu Google Analytics przekazanie danych do Google w celu wykonania analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google otrzymuje informacje o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które służą Google m.in. do tego, by ustalić, z jakiej strony internetowej użytkownik uzyskał dostęp do danej witryny i jakiego użył w tym celu łącza, aby móc dokonać wyliczenia prowizji.

Za pośrednictwem pliku cookie zapisywane są osobiste informacje, np. godzina dostępu, miejscowość, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość odwiedzania naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Podczas każdej wizyty na naszych stronach internetowych owe dane osobowe, w tym adres IP łącza internetowego osoby, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dane te są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Google niekiedy przekazuje dane osobowe zgromadzone w takim technicznym procesie osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić stosowanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak wspomniano wcześniej, za pomocą odpowiednich ustawień używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób na stałe wycofać zgodę na korzystanie z plików cookie. Za pomocą takich ustawień przeglądarki można również zapobiec umieszczeniu przez Google pliku cookie w systemie informatyczno-technicznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie, z których narzędzie Google Analytics korzystało wcześniej, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego stosownego programu. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść sprzeciw wobec zapisywania danych wygenerowanych przez Google Analytics, dotyczących korzystania z niniejszej strony internetowej oraz wobec przetwarzania takich danych przez Google oraz uniemożliwić takie działania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Owy dodatek przekazuje za pomocą skryptu JavaScript informację do Google Analytics, że nie wolno przekazywać żadnych danych ani informacji dotyczących wizyt ze stron internetowych do Google Analytics. Instalacja tego dodatku do przeglądarki jest postrzegana przez Google jako wniesienie sprzeciwu. Jeśli w późniejszym czasie system informatyczno-techniczny osoby, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub zainstalowany na nowo, osoba, której dane dotyczą, będzie musiała ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby wyłączyć funkcje Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub zdezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę podlegającą jej kontroli, istnieje możliwość ponownej instalacji lub aktywacji dodatku.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ lub http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Szczegółowe informacje na temat Google Analytics można uzyskać pod adresem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

13. Postanowienia dotyczące ochrony danych w przypadku korzystania z platformy YouTube
Administrator dokonał na tej stronie internetowej integracji z komponentami platformy YouTube. YouTube to internetowy serwis wideo, na którym twórcy plików wideo mogą bezpłatnie publikować swoje treści, a pozostali użytkownicy mogą je nieodpłatnie przeglądać, oceniać i komentować. YouTube zezwala na publikowanie plików wideo różnego rodzaju, w tym całych filmów i programów telewizyjnych, jak również utworów muzycznych, zwiastunów oraz samodzielnie tworzonych nagrań.

Jednostką operacyjną komponentu YouTube jest YouTube, LLC, z siedzibą pod adresem 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest jedną ze spółek zależnych Google Inc., z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Po każdym wyświetleniu dowolnej ze stron niniejszej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent YouTube (plik wideo YouTube), przeglądarka internetowa systemu informatyczno-technicznego osoby, której dane dotyczą, automatycznie zainicjuje za pomocą danego komponentu YouTube pobranie obrazu odpowiedniego komponentu YouTube z serwisu YouTube. Dalsze informacje na temat serwisu YouTube można znaleźć pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego technicznego procesu serwis YouTube oraz Google uzyskują informacje na temat tego, która konkretna podstrona naszej strony internetowej była odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w YouTube przy okazji wyświetlania podstrony, która zawiera plik wideo YouTube, serwis ten rozpoznaje, która konkretnie podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez serwis YouTube i Google oraz przypisywane do danego konta YouTube osoby, której dane dotyczą. Serwis YouTube i Google otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, wyłącznie wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, w momencie wyświetlenia naszej strony internetowej była zalogowana w YouTube; ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknęła plik YouTube czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie przekazywania takich informacji do serwisu YouTube i Google, może uniemożliwić takie przekazywanie poprzez wylogowanie się z konta YouTube przed wyświetleniem naszej strony internetowej.

Opublikowane przez serwis YouTube postanowienia dotyczące ochrony danych, które można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawierają informacje na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

14. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną wszelkich czynności przetwarzania jest dla naszego przedsiębiorstwa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przy czym do każdego celu przetwarzania uzyskiwana jest oddzielna zgoda. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak to ma miejsce na przykład w przypadku czynności przetwarzania, które są niezbędne do dostarczenia towarów, wykonania usług lub świadczeń wzajemnych, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ta sama podstawa prawna obowiązuje w przypadku czynności przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszym przedsiębiorstwie, np. obowiązku podatkowego, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w sytuacji, w której osoba odwiedzająca nasz zakład uległaby wypadkowi, a jej imię i nazwisko, wiek, dane kasy chorych lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. W takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania byłby art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. Postawą prawną czynności przetwarzania mógłby być również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się czynności przetwarzania, które nie są objęte powyższymi podstawami prawnymi, w przypadku których przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Takie czynności przetwarzania wolno nam podejmować zwłaszcza dlatego, że wspominają o nich w szczególności europejskie organy ustawodawcze. Pod tym względem reprezentują one pogląd, że za prawnie uzasadniony interes można przyjąć sytuację, w której osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (preambuła 47, zdanie 2 RODO). Jeśli będzie to konieczne, nastąpi porównanie danych w oparciu o właściwe rozporządzenia UE oraz wykazy sankcji UE w sprawie zwalczania terroryzmu.

 

15. Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania, realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, nasz prawnie uzasadniony interes stanowi prowadzenie działalności handlowej z myślą o korzyściach wszystkich naszych pracowników oraz naszych udziałowców.

 

16. Okres przechowywania danych osobowych
Kryterium dla ustalenia okresu przechowywania danych osobowych w każdym przypadku stanowi ustawowy okres przechowywania. Gdy okres ten mija, odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeżeli nie są już niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

17. Ustawowe lub umowne przepisy dotyczące podawania danych osobowych; konieczność podania danych w celu zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; ewentualne konsekwencje niepodania danych

Informujemy, że podawanie danych osobowych stanowi po części wymóg ustawowy (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. dane partnera umownego). Niekiedy udostępnienie nam danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, może być niezbędne do zawarcia umowy; wówczas, w konsekwencji, dane te będą przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana podać nam swoje dane osobowe, jeśli nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Niepodanie nam danych osobowych w takiej sytuacji uniemożliwiłoby zawarcie umowy z tą osobą. Przed podaniem swoich danych osobowych osoba, której dane dotyczą, musi zwrócić się do jednego z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy lub umowny bądź warunek zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje niepodania danych osobowych.

18. Stosowanie zautomatyzowanego sposobu podejmowania decyzji
Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo rezygnujemy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

Kontakt

CIMCO – POLAND Sp. z o.o

43-392 Międzyrzecze Górne
ul. Międzyrzecze Górne 165

tel: +48 509 541 962
biuro@cimco.pl

Godziny otwarcia
8.00 – 16.00
© 2020 CIMCO – POLAND Sp. z o.o, Wszelkie prawa zastrzeżone. odcisk | Polityka prywatności Zaloguj